PANAHUM

Pagsalig

Ang pagsalig maoy usa ka taras nga angay huptan sa bisan kinsa nga mahimutang sa katungdanan sa pagpangulo.

Gawas sa pagkamatinud-anon ug pagkaabli ug hunahuna, gikinanghanglan nga siya usa ka tawong kasaligan.

Ug tungod kay kasaligan man, masaligon usab.

“Kon wala kamoy pagsalig sa usa tawo ayaw siya paalagara; kon paalagaron ninyo siya, hatagi siya’g pagsalig”.

Angayan lamang nga ang matag sakop sa usa ka pundok sa mga alagad sa simbahan diha sa ilang pagpangalagad, ma-pari man sila o layko, magbaton ug pagsalig sa usa’g usa.

Dili matawag nga mga sumusunod ni Kristo ang mga sakop sa usa ka katilingaban kon wala ang gugma ug panagsuod. Ug ang panagsuod molambo lamang kon ang matag usa may pagsalig sa usa’g usa.

Busa niini karong panahon sa kwaresma, atong panghinauton nga motubo ang atong gugma isip katilingban ug mapadayag nato kini diha sa atong pagsalig sa Dios nga maoy magbubuot sa tanan, pinaagi sa paghatag nato ug pagsalig sa atong mga kauban.

Ang mga butang manglabay ra apan ang gugma nga atong itanum sa matag tagsa ka kasingkasing magpabilin hangtud sa kahangturan

Hinaut pa unta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: