EBANGHELYO

pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni MATEO.

Si Jesus miignon sa iyang mga tinun-an,”Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, “higugmaa ang imong mga higala, ug dumti ang imong mga kaaway.” apan karon sultihan ko kamo; higugmaa ang inyong mga kaaway, ug pag-ampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo, aron mahimo kamong mga anak sa inyong Amahan nga atua sa langit. Kay siya, sa walay pagpili, nagpadan-ag sa iyang adlaw ug naghatag ug ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo mobalos kaninyo ang Dios, kon kamo nahigugma lamang sa mga tawo nga naghigugma kaninyo? Bisan gani ang mga kobrador sa buhis nagbuhat man niana! Kon kamo makighimamat lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo ng labaw pa sa kasagaran? Bisan gani ang mga tawo nga wala magtuo sa Dios nagbuhat man niana! Kinahanglan magmahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong Amahan nga atua sa langit.

Mt. 5:43-48

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: